Επειδή στην ιστοσελίδα θα αναρτηθούν φωτογραφίες από εκδηλώσεις του σχολείου, όπου θα εμφανίζονται τα πρόσωπα μαθητών και προκειμένου να αποφευχθούν διαμαρτυρίες ζητούμε από τους γονείς και κηδεμόνες να συμπληρώσουν υπεύθυνη δήλωση για παραχώρηση ατο σχολείο άδειας δημοσίευσης φωτογραφιών των παιδιών τους.