{pdf=/pdf/nomothesia/sx_ep/kylikeia/2008-04-16-fek670b-kylikia-times.pdf|1000|800|pdfjs}